Nieuwsbrief

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?


Algemene Voorwaarden


Voorwaarden bij insturing
  • Het werk dient door de maker (hierna: "Inzender") ervan te worden ingestuurd. Op het ingestuurde werk mogen aldus geen auteursrechten rusten van een ander dan van de Inzender (het mag dus bijvoorbeeld niet van internet zijn geplukt of zijn gekopieerd uit een boek).

  • Spreekbeurten.nl verkrijgt van Inzender het eeuwigdurende, niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht tot gebruik van het ingestuurde werk. Dit gebruiksrecht omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, het recht tot het openbaar maken, vermenigvuldigen, aanpassen en wijzigen van het werk. Spreekbeurten.nl is voor dit gebruiksrecht geen enkele vergoeding verschuldigd. De inzender doet hierbij afstand van zijn persoonlijkheidsrechten.

  • Inzender vrijwaart Spreekbeurten.nl van alle aanspraken van derden indien het gebruik dan wel de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten op enige manier inbreuk zou blijken te maken op aan derden toekomende rechten.

  • Spreekbeurten.nl bepaalt zelf welke inzendingen worden gepubliceerd. Indien inzendingen lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn, heeft Spreekbeurten.nl het recht het werk niet te plaatsen, dan wel aan te passen.

  • De Inzender verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden


Gebruikersvoorwaarden

Spreekbeurten.nl / Spreekbeurt.nl is een initiatief van European Media Investment Group BV. De op deze website opgenomen faciliteiten (lidmaatschap, zoekfunctie, berichten, en dergelijke) en informatie, nieuws, gegevens en andere informatie op de website is samengesteld door Spreekbeurten.nl.

De Informatie is continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Spreekbeurten.nl betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt Spreekbeurten.nl enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Spreekbeurten.nl.

De Informatie wordt slechts voor algemene informatiedoeleinden aan bezoekers beschikbaar gesteld. Elk besluit om gebruik te maken van de Informatie is een zelfstandig besluit van de bezoeker en behoort uitsluitend tot zijn eigen verantwoordelijkheid.

Spreekbeurten.nl wijst bezoekers aan deze Website op het feit dat Internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Spreekbeurten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de Website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van de Website.

De rechten op de Website en de Informatie behoren toe aan Spreekbeurten.nl of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van de Website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spreekbeurten.nl. In het bijzonder is het de bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailing lists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spreekbeurten.nl

Spreekbeurten.nl heeft het recht inzendingen niet te plaatsen, te verwijderen, dan wel aan te passen, indien deze inzendingen lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn. Spreekbeurten worden alleen in opdracht van de auteur verwijderd, of wanneer ze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Spreekbeurten.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, de Website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.